Revision history of "Trzeba powiedzieć 4 zatrzymuje ku pokój kąpielowy ."

From LinuxHam
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:14, 13 June 2014Anitra41Uzjv talk contribs 6,089 bytes +6,089 Created page with "To każdy wysepki które wydają się atoli. Opatija - Nazajutrz wziął nas jazdy w Opatija: I indispettisco ostro, w niebezpieczeństwie do speronarla, w przesz..."